Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DIETETYCZNYCH

§ 1.

Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez Dietetyka Klinicznego Mateusza Durbasa na rzecz Klientów.

§ 2.

Definicje

Dietetyk Kliniczny Mateusz Durbas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Mateusz Durbas Dietetyk Kliniczny z siedzibą w Olkuszu, ul. Orzeszkowej 4/10, NIP: 6372123328, REGON: 368404809. Klient - każda osoba, która korzysta z usług dietetycznych świadczonych przez Dietetyka Klinicznego. Materiały – konsultacje żywieniowe, jadłospisy, diety, programy żywieniowe, plany żywieniowe, porady dietetyczne, zalecenia żywieniowe zwane w dalszej części także dietą.

§ 3.

Przedmiot działania

1. Dietetyk Kliniczny prowadzi konsultacje żywieniowe, udziela porad dietetycznych, opracowuje spersonalizowane programy żywieniowe, jadłospisy, diety, plany dietetyczne, indywidualne zalecenia żywieniowe oraz analizuje skład ciała z zastosowaniem metody bioimpedancji elektrycznej. Wszystkie wymienione Usługi wykonywane są przez Dietetyka Klinicznego odpłatnie.

2. Jadłospisy, diety, programy żywieniowe, plany dietetyczne, zalecenia żywieniowe wraz z zindywidualizowanymi wskazówkami dotyczącymi ich stosowania wysyłane są na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas pierwszej wizyty, bądź są odbierane przez Klienta osobiście u Dietetyka Klinicznego.

§ 4.

Obowiązki Klienta

1. Klient osobiście udziela Dietetykowi Klinicznemu wszelkich niezbędnych informacji na temat swojego stanu zdrowia celem przeprowadzenia profesjonalnego wywiadu żywieniowego, który jest niezbędny do przygotowania przez Dietetyka Klinicznego odpowiedniej dla Klienta diety.

2. Klient w trakcie korzystania z usług świadczonych przez Dietetyka Klinicznego zobowiązany jest podawać Dietetykowi Klinicznemu wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować Dietetyka Klinicznego o ich zmianach.

3. Klient nie będzie samodzielnie dokonywać żadnych zmian w przygotowanych przez Dietetyka Klinicznego dietach.

4. Klient ma obowiązek konsultowania z Dietetykiem Klinicznym chęci wprowadzenia zmian do zaleceń żywieniowych i diet opracowanych przez Dietetyka Klinicznego.

5. W sytuacji udzielenia przez Klienta niepełnej, bądź nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia a także nie poinformowania o zmianie stanu zdrowia, Dietetyk Kliniczny nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne stosowania przez Klienta przygotowanej diety.

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klient przed rozpoczęciem przestrzegania diety powinien skonsultować możliwość jej stosowania z lekarzem prowadzącym.

7. W razie uzasadnionej potrzeby Klient kontaktuje się z Dietetykiem Klinicznym za pomocą poczty e-mail, bądź telefonu.

8. Klient wyraża zgodę na terapię żywieniową i zobowiązuje się przestrzegać opracowanej przez Dietetyka Klinicznego diety.

9. Podczas pierwszej wizyty Klient uiszcza pełną opłatę za przeprowadzoną konsultację żywieniową, badanie składu ciała z wykorzystaniem metody bioimpedancji elektrycznej, przygotowanie indywidualnej diety, jadłospisu lub spersonalizowanych zaleceń żywieniowych.

§ 5.

Obowiązki Dietetyka

1. Po spełnieniu powyższych obowiązków przez Klienta, Dietetyk Kliniczny zobowiązuje się do opracowania indywidualnej diety w terminie ustalonym wspólnie z Klientem podczas pierwszej wizyty.

2. W razie uzasadnionej potrzeby Dietetyk Kliniczny kontaktuje się z Klientem za pomocą poczty e-mail lub telefonu.

§ 6.

Ochrona prywatności

Dane, które przekazane zostaną w trakcie konsultacji dietetycznej, a które mogą być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), wykorzystane będą tylko na potrzeby ułożenia diety i w celu uzasadnionego kontaktu z Klientem, który je udostępnił. Dane te w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

§ 7.

Reklamacje

1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Klienta z usług świadczonych przez Dietetyka Klinicznego mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@mateuszdurbas.pl.

2. Reklamacje należy składać w terminie do 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

3. Reklamacja winna zawierać szczegółowe oznaczenie Klienta składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację.

4. W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona. Klient otrzyma informację zwrotną na wskazany przez siebie w reklamacji adres poczty elektronicznej.

5. W przypadku, gdy reklamacja Klienta zostanie uznana za zasadną Dietetyk Kliniczny może zaoferować Klientowi inną formę wykonania Usługi lub inną Usługę o tej samej wartości co reklamowana.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Klientowi wiadome jest, że ułożona dla niego dieta jest opracowywana z dbałością o jego stan zdrowia i według aktualnej wiedzy naukowej, lecz z uwagi na złożoność problemu oraz organizmu ludzkiego nie zawsze następstwa jej stosowania są możliwe do przewidzenia a efekty końcowe pewne. Dietetyk Kliniczny nie bierze w związku z tym odpowiedzialności za brak oczekiwanych skutków lub za negatywne konsekwencje stosowania diety.

2. Dietetyk Kliniczny nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne zmiany w stanie zdrowia Klienta, które powstaną z winy Klienta w następstwie nie zastosowania się do przygotowanej diety lub w wyniku zatajenia stanu zdrowia i innych okoliczności, nie zgłoszonych Dietetykowi Klinicznemu.

3. Wszelkie materiały otrzymane od Dietetyka Klinicznego mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie do jego osobistego użytku, bez prawa do ich kopiowania, udostępniania osobom trzecim i rozpowszechniania bez zgody Dietetyka Klinicznego. Przekazywanie materiałów osobom trzecim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dietetyka Klinicznego naraża Klienta na odpowiedzialność prawną za naruszanie praw autorskich. 

 

ZGODA PACJENTA NA TERAPIĘ DIETETYCZNĄ

Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) wyrażam zgodę na korzystanie z usług świadczonych przez Mateusz Durbas Dietetyk Kliniczny. Oświadczam, że udzieliłam/em wyczerpujących i prawdziwych informacji co do mojego stanu zdrowia i przyjmowanych leków oraz suplementów diety. O wszelkich zmianach stanu mojego zdrowia zobowiązuję się powiadomić niezwłocznie dietetyka klinicznego. Przyjmuję do wiadomości, że w/w wiadomości są danymi poufnymi. Powyższe zasady przeczytałam/em i zrozumiałam/em, uzyskałam/em również wszelkie wyjaśnienia dotyczące przebiegu diety w moim przypadku. Rozumiem, że tak jak w przypadku wszystkich procedur ogólnomedycznych, pozytywne efekty leczenia nie są zagwarantowane. Ponadto terapia dietetyczna jest wykonywana w celu usunięcia konkretnego problemu i może nie wyeliminować innych ukrytych problemów.

powrót do listy

Partnerzy