Polityka prywatności

1. Definicje:

Administrator – firma Mateusz Durbas Dietetyk Kliniczny, NIP: 6372123328, REGON: 368404809, adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz adres do korespondencji: ul. Orzeszkowej 4/10, 32-300 Olkusz.

Serwis – Serwis internetowy Administratora działający pod adresem www.mateuszdurbas.pl.

Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Administratora.

2. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie odbywa się na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla Użytkowników korzystających z usług Administratora danych.

3. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO) zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest firma Mateusz Durbas Dietetyk Kliniczny, NIP: 6372123328, REGON: 368404809, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do korespondencji: ul. Orzeszkowej 4/10, 32-300 Olkusz.

4. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu skorzystania z usług Administratora.

6. Administrator przetwarza dane osobowe w poniższych celach:

  • udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do Administratora danych za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.mateuszdurbas.pl,
  • przygotowanie indywidualnych programów żywieniowych i zaleceń dietetycznych,
  • przesyłanie opracowanych planów żywieniowych i zaleceń dietetycznych drogą mailową,
  • przesyłanie wyników analizy składu ciała drogą mailową.

7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych, a dodatkowo zgoda osoby, której dane dotyczą, jeżeli jest ona wymagana właściwymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

8. Administrator danych może przekazywać dane osobowe w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym w jego imieniu i na jego rzecz część zadań dotyczących przetwarzania danych osobowych, np. kancelaria księgowa.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji) lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

11. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

13. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pliki „Cookies” - obejmuje wszystkich użytkowników korzystających z serwisu.

Niniejszy Serwis korzysta z plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest niezbędna do właściwego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje konieczne do prawidłowego działania Serwisu. W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” i „stałe”.  Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu. Z kolei, drugie z nich są przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Administratora.

powrót do listy

Partnerzy